Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Χρ. Ντζιούνη
(Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού ΓΛΚ, Αντιπρόεδρο του ΟΔΔΗΧ)

                                                                                                                                       Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010

 Από την κατάθεση του ως άνω μάρτυρα, αρμόδιου για θέματα ΟΔΔΗΧ, προκύπτουν τα εξής:

Ι.     Ο ΟΔΔΗΧ, ως κεντρικός διαχειριστής του δημοσίου χρέους, ιδρύθηκε με το ν. 2628/1998. Έκτοτε, και χωρίς καμία παρέκκλιση, ακολουθήθηκε η εξής πρακτική δανεισμού του Δημοσίου, με βάση την κείμενη νομοθεσία:

Α.    Ο ΟΔΔΗΧ διαχειρίζεται γενικώς τα του δανεισμού του Δημοσίου. Δεν παρακολουθεί όμως, αφού δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, την πορεία των κάθε είδους μέσων δανεισμού (π.χ. ομόλογα) στη δευτερογενή αγορά. Τούτο ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω της ΥΔΑΤ.

Β.    Κατ’ εξαίρεση ό,τι φορά δανεισμό για εξοπλιστικά γίνεται από το Δημόσιο (μέσω ΓΛΚ), ήτοι εκτός ΟΔΔΗΧ. Και τούτο διότι εξακολουθεί πάντοτε –άρα και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2628/1998 περί ΟΔΔΗΧ- να ισχύει και να εφαρμόζεται το ν.δ. 483/1974, ως ειδικός νόμος (lex specialis) περί τα εξοπλιστικά. Τη γραμμή αυτή, άλλωστε, επικύρωσε και το άρθρο 29 του ν. 2789/2000, που εξαίρεσε ρητώς τις συμβάσεις του ν.δ. 483/1974 από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επισημαίνεται ότι, κατά το νομικό αυτό πλαίσιο, οι σχετικές συμβάσεις δανεισμού οιασδήποτε μορφής συνάπτονται με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με τις Τράπεζες που είναι αναγνωρισμένες, με βάση την εκάστοτε οικεία Υπουργική Απόφαση.

 

ΙΙ.    Η πρακτική αυτή από το 1999 ουδέποτε αμφισβητήθηκε, από πλευράς νομιμότητας, εκ μέρους του ΟΔΔΗΧ. Με άλλες λέξεις ουδέποτε υπήρξε διένεξη περί τούτου μεταξύ ΟΔΔΗΧ και υπηρεσιών, οι οποίες έχουν στο ΓΛΚ την αρμοδιότητα δανεισμού περί τα εξοπλιστικά.

ΙΙΙ.  Κατά τούτο η άποψη και η πρακτική του ΟΔΔΗΧ αντικρούουν πλήρως τη θέση που υιοθετούν οι Εκθέσεις Ζορμπά, σύμφωνα με την οποία μετά τη δημιουργία του ΟΔΔΗΧ, το 1998, οι κάθε είδους δανειακές συμβάσεις υπάγονται σ’ αυτόν, διότι, δήθεν, έχει καταργηθεί το ειδικό ν.δ. 483/1974. Άλλωστε αν γινόταν δεκτή η θέση περί κατάργησης του ν.δ. 483/1974, μετά το 1974, θα έπρεπε να κριθούν άκυρες όλες οι περί εξοπλιστικών δανειακές συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 11.469,5 δισ. ευρώ!

ΙV.  Ο κ. Χρ. Ντζιούνης κατέθεσε ότι, κατά την Υπηρεσία του και την ενημέρωση που είχε από αυτήν, το επίμαχο ομόλογο της J.P. Morgan ήταν ιδιαιτέρως επωφελές για το Ελληνικό Δημόσιο. Η κρίση αυτή του μάρτυρα δέχθηκε την απαράδεκτη επίθεση τόσο του Προέδρου της Επιτροπής κ. Ρόβλια όσο και του μέλους, Βουλευτή κ. Ευάγγ. Παπαχρήστου. Η επίθεση αφορούσε το πώς ο μάρτυρας εξήγαγε το συμπέρασμα ως προς το επωφελές του ομολόγου! Η στάση αυτή είναι απροκαλύπτως μεροληπτική εκ μέρους του κ. Ρόβλια και του κ. Παπαχρήστου, όταν δέχθηκαν, χωρίς την παραμικρή αντίδραση, κρίσεις και θέσεις του προηγούμενου μάρτυρα κ. Σ. Ρομπόλη για το ίδιο ομόλογο,  οι οποίες εκτέθηκαν  χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς αναφορά ονομάτων «ειδικών» που επικαλέσθηκε, με μόνη στήριξη την εντελώς υποκειμενική αντίληψη του μάρτυρα. Μόνο που οι κρίσεις και θέσεις αυτές ήταν ευνοϊκές για το ΠΑΣΟΚ.  Καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.