Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των ομολόγων

Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς τον κ. Ν. Αλεξόπουλο
(πρώην Διευθυντή Εργασιών Δημοσίου Τράπεζας της Ελλάδος)

                                                                                                                                               Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010

 Από την κατάθεση του  ως άνω μάρτυρα προέκυψαν τα εξής, ιδιαιτέρως αξιόλογα, στοιχεία ως προς την υπόθεση των ομολόγων, που καταρρίπτουν έναν ακόμη «μύθο» της προπαγάνδας του ΠΑΣΟΚ :

Ι.     Μία από τις βασικές «αιτιάσεις» του ΠΑΣΟΚ  - αλλά και μια από τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Ζορμπά – συνίσταται στο ότι μετά το 2004 δεν συγκροτήθηκε και δεν λειτούργησε η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων του άρθρου 42 του ν. 2676/1999. Πράγμα που σημαίνει  έλλειψη ελέγχου  των Ασφαλιστικών Ταμείων κατά την αγορά των σύνθετων ομολόγων!

ΙΙ.    Κατά την κ. Ν. Αλεξόπουλο τούτο είναι παντελώς ανακριβές, διότι :

hello: Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς τον κ. Ν. Αλεξόπουλο (πρώην Δ/ντή Εργασιών Δημοσίου Τράπεζας της Ελλάδος)

 

Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Γ. Στρατάκη
(πρώην Διευθυντή Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος)

                                                                                                                                              Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010

 Από την κατάθεση του ως άνω μάρτυρα, κατ’ εξοχήν αρμοδίου για θέματα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος και ως προς τα ομόλογα, προκύπτουν τα εξής:

Ι.     Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκλειστικώς αρμόδια, μέσω ΥΔΑΤ και ΣΑΤ, ως προς την πορεία των ομολόγων μετά την έκδοσή τους. Από την κρίση αυτή του κ. Γ. Στρατάκη προκύπτει πως δεν ευσταθεί η διαπίστωση της Έκθεσης Ζορμπά ότι «σαφής επίσης ήταν η γνώση των παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών περί της εμπορικής διαδρομής του ομολόγου στην αλλοδαπή». Επίσης ο κ. Γ. Στρατάκης δήλωσε ότι είναι εντελώς ανακριβής η κρίση που διατύπωσε ο κ. Γ. Ζορμπάς πως η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έκανε σωστά τη δουλειά της.

hello: Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Γ. Στρατάκη (πρώην Δ/ντή Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος)

   

Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Χρ. Ντζιούνη
(Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού ΓΛΚ, Αντιπρόεδρο του ΟΔΔΗΧ)

                                                                                                                                       Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010

 Από την κατάθεση του ως άνω μάρτυρα, αρμόδιου για θέματα ΟΔΔΗΧ, προκύπτουν τα εξής:

Ι.     Ο ΟΔΔΗΧ, ως κεντρικός διαχειριστής του δημοσίου χρέους, ιδρύθηκε με το ν. 2628/1998. Έκτοτε, και χωρίς καμία παρέκκλιση, ακολουθήθηκε η εξής πρακτική δανεισμού του Δημοσίου, με βάση την κείμενη νομοθεσία:

Α.    Ο ΟΔΔΗΧ διαχειρίζεται γενικώς τα του δανεισμού του Δημοσίου. Δεν παρακολουθεί όμως, αφού δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, την πορεία των κάθε είδους μέσων δανεισμού (π.χ. ομόλογα) στη δευτερογενή αγορά. Τούτο ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω της ΥΔΑΤ.

Β.    Κατ’ εξαίρεση ό,τι φορά δανεισμό για εξοπλιστικά γίνεται από το Δημόσιο (μέσω ΓΛΚ), ήτοι εκτός ΟΔΔΗΧ. Και τούτο διότι εξακολουθεί πάντοτε –άρα και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2628/1998 περί ΟΔΔΗΧ- να ισχύει και να εφαρμόζεται το ν.δ. 483/1974, ως ειδικός νόμος (lex specialis) περί τα εξοπλιστικά. Τη γραμμή αυτή, άλλωστε, επικύρωσε και το άρθρο 29 του ν. 2789/2000, που εξαίρεσε ρητώς τις συμβάσεις του ν.δ. 483/1974 από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επισημαίνεται ότι, κατά το νομικό αυτό πλαίσιο, οι σχετικές συμβάσεις δανεισμού οιασδήποτε μορφής συνάπτονται με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με τις Τράπεζες που είναι αναγνωρισμένες, με βάση την εκάστοτε οικεία Υπουργική Απόφαση.

hello: Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Χρ. Ντζιούνη (Γεν.Δ/ντή Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού ΓΛΚ, Αντιπρόεδρο ΟΔΔΗΧ)

   

Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς τον Καθηγητή κ. Σ. Ρομπόλη

                                                                                                                                           Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010

Από την κατάθεση του Καθηγητή κ. Σ. Ρομπόλη προκύπτουν τα ακόλουθα ως προς την υπόθεση που ερευνά η Εξεταστική Επιτροπή για τα δομημένα ομόλογα:

 Ι.     Ο κ. Σ. Ρομπόλης διευκρίνισε ότι δεν είναι ειδικός περί τα χρηματοοικονομικά και, άρα, περί τα δομημένα ομόλογα. Κατά συνέπεια οι θέσεις του ως προς την «υψηλή επικινδυνότητα» και την ύπαρξη ζημίας από τα συγκεκριμένα ομόλογα στηρίζεται σε εκτιμήσεις άλλων ειδικών. Τόνισε επίσης ότι μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις από εκείνες στις οποίες αυτός στηρίχθηκε. Άρα τα περί ζημίας είναι αμφισβητήσιμα.

 ΙΙ.    Στο μέτρο που ασχολήθηκε με την υπόθεση ως εμπειρογνώμων δεν έχει στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν «κεντρικός σχεδιασμός», εμπλοκή πολιτικών προσώπων ή ροή πολιτικού χρήματος. Αλλά και ως προς τις Διοικήσεις των Ταμείων δεν είναι σε θέση να πει αν οι επιλογές τους για τα δομημένα ομόλογα οφείλονται σε δόλο, άγνοια ή και τα δύο.

hello: Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς τον Καθηγητή κ. Σ. Ρομπόλη

   

Page 2 of 3